11-12 klasių mokiniai

1. XX a. buvo priimtos keturios nuolatinės Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Kokio straipsnio, lyginant su Tarpukario Konstitucijomis, nebeliko 1992 m. priimtoje Konstitucijoje?

a) Niekas negali būti Lietuvos ir kitos valstybės piliečiu;

b) suverenitetas priklauso Tautai;

c) negalioja joks įstatymas priešingas Konstitucijai;

d) Seimas renka Prezidentą.

 

2. Kokiame teisės akte teiginys – „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ – yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas“?

a) Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, skirsnyje „Lietuvos valstybė“;

b) Lietuvos Respublikos konstituciniame įstatyme „Dėl Lietuvos valstybės“;

c) Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“;

d) Lietuvos Respublikos konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“.

 

3. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ministrus skiria:

a) Ministras Pirmininkas Respublikos Prezidento teikimu;

b) Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu;

c) Seimas Ministro Pirmininko teikimu;

d) Seimas Respublikos Prezidento

 

4. Kada išrinktas Seimo narys įgyja visas Tautos atstovo teises?

a) kai baigėsi Seimo rinkimai ir laimėjo balsų daugumą;

b) kai įvyksta pirmas Seimo posėdis;

c) kai Seime prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai;

d) kai įteikiamas Seimo nario pažymėjimas.

 

5. Kuriame Lietuvai svarbiame dokumente yra ši citata: „Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos Valstybės konstitucinis “

a) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. Akte

„Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“;

b) Lietuvos Respublikos Konstitucijoje;

c) Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. priimtoje deklaracijoje;

d) Lietuvos Respublikos Seimo nario priesaikos

 

6. Jeigu Valstybėje iškyla grėsmė konstitucinei santvarkai, Seimas gali įvesti nepaprastąją padėtį, kokia jos trukmė?

a) Nėra ribojimo;

b) iki tol, kol ateis laikas rinkti naują Seimą;

c) iki šešių mėnesių;

d) iki vienų metų.

 

7. Kokių teisių įstatymo nustatytose ribose neturi savivaldybių tarybos?

a) Savivaldybės sudaro ir tvirtina savo biudžetą;

b) įstatymo numatytose ribose nustato vietines rinkliavas;

c) savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali numatyti mokesčių bei rinkliavų

lengvatas;

d) savivaldybių tarybos savo iniciatyva gali priimti ir keisti įstatymus.

 

8. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Kuris atsakymas neteisingas?

a) Teisėjai Lietuvoje gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai;

b) teisėjas negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitose privačiose įstaigose ar įmonėse;

c) teisėjas gali dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių organizacijų veikloje;

d) teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.

 

9. Išrinktas Respublikos Prezidentas savo pareigas pradeda eiti po to, kai Vilniuje, dalyvaujant Tautos atstovams – Seimo nariams, prisiekia Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti pareigas ir būti visiems teisingas. Kas pasirašo priesaikos aktą?

a) Pats Respublikos Prezidentas ir Seimo Pirmininkas;

b) pats Respublikos Prezidentas ir Konstitucinio Teismo pirmininkas, o jo nesant – vienas iš Konstitucinio Teismo teisėjų;

c) pats Respublikos Prezidentas ir jo sutuoktinė;

d) pats Respublikos Prezidentas ir Aukščiausiojo Teismo

 

10. Valstybė pripažįsta tradicines Lietuvos bažnyčias bei religines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines organizacijas – jeigu jos turi atramą visuomenėje , ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai. Ar Lietuvos Respublikoje yra įteisinta valstybinė religija?

a) Taip;

b) Ne.

 

11. Kas Lietuvos Respublikoje riboja valdžios galias?

a) Respublikos Prezidentas;

b) Konstitucija;

c) teismai;

d) Nacionalinis saugumo

 

12. Kokių Lietuvos Respublikos organizacijų simboliai pavaizduoti iliustracijose? (Pažymėkite teisingą atsakymą)

a) Lietuvos Respublikos politinių partijų ir visuomeninių organizacijų

b) Lietuvos Respublikos politinių  partijų ir politinių organizacijų

c) Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų ir interesų grupių

d) Lietuvos respublikos politinių ir visuomeninių organizacijų

 

13. Lietuvos Respublikos Prezidentas pagal 1992 m. Konstituciją turi:

 

a) turi sustabdyti savo veiklą politinėse partijose;

b) turi teisę priklausyti vienai politinei partijai;

c) privalo kartą per mėnesį atsiskaityti Seimui;

d) turi teisę panaikinti įstatymus, prieštaraujančius Konstitucijai;

 

14. LR savivaldybių tarybas LR piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai renka:

a) dvejiems metams;

b) trejiems metams;

c) ketveriems metams;

d) penkeriems

 

15. Pagal LR Konstituciją Ministrą Pirmininką skiria:

a) Seimas savo nutarimu absoliučia Seimo narių dauguma;

b) Respublikos Prezidentas Seimo teikimu;

c) Respublikos Prezidentas ir Seimo Pirmininkas;

d) Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu.

 

16. Partija X kartu su partijomis Y ir Z yra sudariusi koaliciją. Tokiu būdu šiai daugumai priklauso 2/3 Seimo mandatų. Ar gali minėtoji koalicija, balsavimo metu surinkusi visus 2/3 balsus ,,UŽ“ , pakeisti LR Konstitucijos 55 straipsnio nuostatą –„Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.”, jeigu šalyje yra įvesta karo padėtis? Atsakymą