7 – 8 klasės

1. Kaip buvo priimta dabartinė, nuo 1992 m. galiojanti, Lietuvos Respublikos Konstitucija?

a) Tuometinio šalies vadovo Vytauto Landsbergio įsakymu;

b) Referendume, daugumai Lietuvos Respublikos piliečių pritarus šiai Konstitucijai;

c) Tuometinio Ministro pirmininko Aleksandro Algirdo Abišalos nutarimu;

d) Seimo sprendimu.

 

2. Ar Lietuvos Respublikos piliečiai galėtų pakeisti Konstitucijos 1 straipsnio nuostatą „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“?

a) Ne, nes tai – esminė Konstitucijos nuostata, kuri yra Konstitucijos pagrindas;

b) Taip, jei daugiau nei pusė rinkimų teisę turinčių piliečių tam pritartų referendumo metu;

c) Ne, Konstitucija šią nuostatą įtvirtina kaip nekeičiamą;

d) Taip, tik referendumu, jei tam pritartų ne mažiau kaip ¾ Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę.

 

3. Kurio iš šių teiginių nerastumėte Konstitucijoje?

a) Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika;

b) Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus;

c) Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai;

d) Žmonės tarnauja valdžios įstaigoms.

 

4. Kas pagal Konstituciją atsitinka, jei teismas per 48 valandas nepriima sprendimo suimti nusikaltimo vietoje sulaikytą asmenį?

a) Sulaikytasis turi dar 48 valandas praleisti areštinėje, kol bus priimtas teismo sprendimas;

b) Sulaikytasis tuojau pat paleidžiamas;

c) Sulaikytasis paleidžiamas su žodiniu pasižadėjimu grįžti, kai tik teismas priims nuosprendį;

d) Sulaikytasis suimamas be teismo sprendimo.

 

5. Ar suaugusieji gali kištis į vaikų susirašinėjimus, pokalbius telefonu?

a) Ne, Konstitucija tai griežtai draudžia;

b) Ne, išskyrus motyvuotus teismo sprendimus ir tik pagal įstatymą;

c) Taip, jei tai yra būtina užtikrinant vaiko saugumą;

d) Į privatų vaiko gyvenimą gali kištis tik policijos pareigūnai, esant reikalui.

 

6. Kuris teiginys apie žmogaus teisę laisvai pasirinkti religiją ar tikėjimą yra neteisingas?

a) Žmogus turi teisę privačiai ar viešai išpažinti religiją;

b) Tėvai ar globėjai turi teisę pagal savo įsitikinimus ir nevaržomai rūpintis vaikų ar globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu;

c) Žmogaus praktikuojama religija ar tikėjimu gali būti pateisintas atliktas nusikaltimas;

d) Niekas negali kito asmens versti pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą.

 

7. Kokiais pagrindais Konstitucija leidžia varžyti žmogaus teises ar teikti privilegijas?

a) Kilmės, tautybės ir socialinės padėties;

b) Lyties, rasės ir tikėjimo;

c) Įsitikinimų, pažiūrų;

d) Jokiais – visi žmonės yra lygūs prieš įstatymą.

 

8. Ar Konstitucija Lietuvos Respublikos piliečiams leidžia laisvai išvykti iš šalies?

a) Taip, išskyrus atvejus, kai draudimas išvykti būtinas valstybės saugumui užtikrinti, žmonių sveikatai apsaugoti ar teisingumui vykdyti;

b) Taip, bet prieš išvykstant reikia gauti teismo leidimą;

c) Galima laisvai išvykti atostogų ar darbo reikalais, tačiau emigracija yra griežtai reguliuojama įstatymu;

d) Taip, ši teisė yra absoliuti ir negali būti varžoma.

 

9. Kam, pagal Konstituciją, laiduojamas nemokamas mokslas valstybinėse aukštosiose mokyklose?

a) Visiems studentams;

b) Visiems Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems studentams;

c) Gerai besimokantiems studentams;

d) Valstybei prioritetinių studijų krypčių studentams.

 

10. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad:

a) Ji tarnautų bendrai tautos gerovei;

b) Ji tarnautų atskiro piliečio interesams;

c) Ji garantuotų ekonomikos augimą;

d) Ji skatintų gerus dviejų kaimyninių sklypų savininkų santykius.

 

11. Ar Respublikos Prezidentas gali priklausyti kuriai nors politinei partijai?

a) Taip, kaip ir visi kiti Lietuvos Respublikos piliečiai;

b) Ne, Respublikos Prezidentu gali tapti tik niekada jokioms politinėms partijoms nepriklausęs asmuo;

c) Asmuo, išrinktas Respublikos Prezidentu, turi sustabdyti narystę politinėje partijoje, jei kuriai nors priklausė;

d) Respublikos Prezidentas gali priklausyti tik Seime bent penkis mandatus turinčioms partijoms.

 

12. Alice su šeima iš Belgijos į Kauną atvyko prieš septynerius metus. Pernai Alice suėjo 18 metų. Tiek ji, tiek jos tėvai – Belgijos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje. Ar Alice galės dalyvauti ateinantį kovą vyksiančiuose Kauno miesto tarybos rinkimuose?

a) Ne, savivaldybių tarybų narius renka tik Lietuvos Respublikos piliečiai;

b) Taip, nes Alice yra Europos Sąjungos pilietė;

c) Ne, nes Alice dar neišgyveno Lietuvoje 10-ies metų;

d) Taip, nes savivaldybių tarybų narius gali rinkti ne tik Lietuvos Respublikos piliečiai, bet ir kiti nuolatiniai tos savivaldybės gyventojai.

 

13. Ar užsieniečiai Lietuvoje gali įsigyti žemės, vidaus vandenų ir miškų?

a) Ne, tai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.

b) Taip, pagal konstitucinį įstatymą;

c) Ne, tai gali įsigyti tik Lietuvos Respublikos piliečiai;

d) Taip, be jokių apribojimų.

 

14. Kuri iš šių su darbu susijusių teisių nėra įtvirtinta Konstitucijoje?

a) teisė laisvai pasirinkti darbą ir verslą;

b) teisė turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas;

c) teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju;

d) teisė gauti pageidautiną atlyginimą ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse apibrėžtas socialines garantijas.

 

15. Ar Lietuva galėtų įstoti į Eurazijos Sąjungą?

a) Taip, jei tokį sprendimą priimtų Seimas;

b) Taip, jei tokį sprendimą priimtų Respublikos Prezidentas;

c) Ne, nes Lietuva yra Europos Sąjungos narė;

d) Ne, nes Eurazijos Sąjunga yra buvusios SSRS pagrindu kuriama organizacija, o Konstitucija draudžia jungtis į tokias organizacijas.

 

16. Kokiomis darbinėmis veiklomis, eidami pareigas, dar gali užsiimti Seimo nariai?

a) Niekuo – jie turi visą savo laiką skirti darbui Seime;

b) Tik kūrybine veikla;

c) Kūrybine ar pedagogine veikla;

d) Bet kokia kita darbine ar kūrybine veikla, jei ji netrukdo Seimo nariui atlikti savo pareigų.

 

17. Kas atsitiktų, jei Lietuvoje vyktų karo veiksmai, o jų metu reikėtų rengti Seimo rinkimus?

a) Seimo rinkimai vyktų įprastai, nepaisant karo padėties;

b) Seimo rinkimai vyktų elektroniniu būdu;

c) Seimo rinkimai nevyktų, o įstatymų leidybos teisę perimtų Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė;

d) Būtų pratęsti Seimo įgaliojimai, iki tol, kol pasibaigs karo veiksmai.

 

18. Kaip paskiriamas Ministras Pirmininkas?

a) Ministrą Pirmininką skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas, bet tik turėdamas Seimo pritarimą;

b) Jis išrenkamas Seime praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo pirmojo posėdžio dienos;

c) Ministrą Pirmininką skiria ir atleidžia Seimo pirmininkas, turėdamas Respublikos Prezidento pritarimą;

d) Ministrą Pirmininką išrenka ministrai.

 

19. 2019 m. gegužės 12 d. Lietuvoje vyko privalomasis referendumas dėl dvigubos pilietybės įteisinimo. Balsuoti atėjo 53,16% rinkimų teisę turinčių piliečių, 73,92% jų pasisakė už dvigubos pilietybės įteisinimą. Kodėl po šio referendumo Lietuvoje nebuvo įteisinta dviguba pilietybė?

a) Nes paaiškėjo, kad balsavimo metu buvo klastojami rinkėjų balsai, ir referendumas paskelbtas neįvykusiu;

b) Nes Respublikos Prezidentas vetavo referendumo sprendimą;

c) Nes „už“ pasisakė mažiau nei pusė rinkimų teisę turinčių piliečių;

d) Nes tam, kad dviguba pilietybė būtų įteisinta, turėjo balsuoti ne mažiau kaip ¾ rinkimų teisę turinčių žmonių.

 

Atviras klausimas:

Lietuvos Respublikos Konstitucija apsaugo šalį nuo vieno žmogaus ar partijos valdžios, t. y. nuo diktatūros. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį, pasiremdami savo žiniomis apie Konstituciją.