9-10 klasės

1. Koks teiginys yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas?

 

a) Lietuvos valstybę kuria Tauta;

b) Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė valstybė;

c) negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai;

d) žmogaus laisvės ir teisės yra prigimtinės.

2. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnis skelbia „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“. Kurių metų Konstitucijoje nebuvo žodžio demokratinė?

 

a) 1922 m.;

b) 1928 m.;

c) 1938 m.;

d) 1992 m.

 

3. Lietuvos Respublikos Konstitucija teigia, kad Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius. Kaip gali būti pakeistos Lietuvos valstybės sienos?

 

a) Respublikos Prezidento dekretu;

b) įstatymu;

c) tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių;

d) referendumu, kai jo reikalauja ne mažiau kaip 20 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.

 

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis teigia, kad „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“. Koks dokumentas Europoje pirmą kartą paskelbė apie žmonių lygiateisiškumą?

 

a) Abiejų Tautų Respublikos 1971 m. gegužės 3 d. Konstitucija;

b) JAV Konstitucija;

c) Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija;

d) Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.

 

5. Kokių Lietuvos Respublikos Konstitucijos skirsnių nuostatos gali būti keičiamos tik referendumu?

 

a) I skirsnis „Lietuvos valstybė“ ir XIV skirsnis „Konstitucijos keitimas“;

b) II skirsnis „Žmogus ir valstybė“ ir VIII skirsnis „Konstitucinis Teismas“;

c) tik XIV skirsnis „Konstitucijos keitimas“;

d) referendumu negali būti keičiamas nė vienas Lietuvos Respublikos Konstitucijos skirsnis.

 

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti savo pareigų Respublikos Prezidentą pavaduoja kitas pareigūnas. Kas šiuo metu pagal Konstituciją galėtų pavaduoti Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą?

 

a) Ingrida Šimonytė;

b) Viktorija Čmilytė‑Nielsen;

c) Arvydas Anušauskas;

d) Gabrielius Landsbergis.

 

7. Kas laikinai gali pavaduoti Ministrą Pirmininką?

 

a) Seimo Pirmininkas;

b) Ministro Pirmininko paskirtas Vyriausybės narys;

c) Konstitucinio Teismo pirmininkas;

d) viceministras.

8. Kokiu atveju negalima taisyti ir keisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos?

 

a) kai tam nepritaria dauguma piliečių;

b) nepaprastosios ar karo padėties metu;

c) kai tam nepritaria dauguma Seimo narių;

d) visi atsakymai neteisingi.

 

9. Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas, Seimo Pirmininkas, krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas – kokią tarybą sudaro šie minėti asmenys?

 

a) Vyriausybės kontrolės;

b) Valstybės gynimo;

c) Vietos savivaldos;

d) Nacionalinio saugumo ir gynybos.

 

10. Kokia institucija pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teikia išvadą, ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimus?

 

a) Seimas;

b) Respublikos Prezidentas;

c) Vyriausioji rinkimų komisija;

d) Konstitucinis Teismas.

 

11. Kada išrinktas Seimo narys įgyja visus Tautos atstovo įgaliojimus?

 

a) kai Seimo narių sąrašą patvirtina Vyriausioji rinkimų komisija ir Seimo nariams išduoda Seimo nario pažymėjimus;

b) pasibaigus rinkimams ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu paskelbus rezultatus;

c) kai Seimas susirenka į pirmąjį posėdį;

d) kai Seime prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai.

 

12. Savivaldybių tarybų rinkimuose gali dalyvauti:

 

a) tik Lietuvos Respublikos piliečiai;

b) Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai;

c) visi Lietuvos Respublikos gyventojai, ne jaunesni kaip 16 metų;

d) emigrantai, iki išvažiavimo iš Lietuvos turėję Lietuvos Respublikos pilietybę.

 

13. Kiek Lietuvos Respublikos piliečių 1992 m. spalio 25 d. referendume dėl Konstitucijos priėmimo turėjo pritarti Konstitucijai, kad ji būtų priimta?

 

a) daugiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę;

b) daugiau kaip 3/4 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę;

c) visi Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys rinkimų teisę;

d) visi šalies gyventojai.

 

14. Kas pagal Konstituciją nustato Respublikos Prezidento ir jo rezidencijos finansavimą?

 

a) įstatymas;

b) Finansų ministerija;

c) Respublikos Prezidento kanceliarija;

d) Seimas.

 

15. Kam pagal Konstituciją priklauso įstatymų leidybos iniciatyvos teisė?

 

a) savivaldybių taryboms, piliečiams ir nuolatiniams administracinio vieneto gyventojams, Seimo narių grupei;

b) Konstituciniam Teismui, valstybės kontrolieriui ir Seimo kontrolieriui;

c) Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui ir ministrams;

d) Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei ir 50 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę.

 

16. Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja teisę gauti išsilavinimą. Pažymėkite neteisingą atsakymą.

 

a) aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus;

b) visiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas;

c) mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas;

d) įstatymo nustatyta tvarka gali būti steigiamos nevalstybinės mokymo ir auklėjimo įstaigos.

 

17. Kada Respublikos Prezidentas gali paskelbti pirmalaikius Seimo rinkimus?

 

a) kai Seimas per 60 dienų nepaskiria Ministro Pirmininko;

b) Vyriausybės siūlymu, jeigu Seimas pareiškia tiesioginį nepasitikėjimą Vyriausybe;

c) kai Seimas per 30 dienų du kartus iš eilės nepritaria Vyriausybės programai;

d) kai Respublikos Prezidentas per 30 dienų nuo pateikimo nepriėmė sprendimo dėl naujos Vyriausybės programos.

 

18. Kaip formuojamos valstybės biudžeto pajamos? Pažymėkite klaidingą atsakymą.

 

a) iš mokesčių;

b) iš privalomų mokėjimų, rinkliavų;

c) investavus valstybės lėšas ir gavus komercinių bankų palūkanas;

d) iš pajamų, gautų iš valstybinio turto, ir kitų įplaukų.

 

19. Kokiais dokumentais remdamasi Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nusprendė nesijungti į postsovietines Rytų sąjungas?

 

a) 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktu, 1990 m. kovo 11 d. aktu „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ ir 1991 m. vasario 9 d. visos tautos pareikšta valia;

b) 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktu ir 1991 m. sausio mėnesio įvykiais;

c) 1938 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 1991 m. vasario 9 d. visos tautos pareikšta valia;

d) 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktu ir 1992 m. spalio 25 d. referendumupriimta Lietuvos Respublikos Konstitucija.

 

20. Išspręskite uždavinį ir pirmi du atsakymo skaitmenys Jums nurodys Lietuvai svarbaus įvykio mėnesį, o kiti du – dieną. Parašykite sprendimo atsakymą ir įvykį.
905+18450÷18-(450+455) = ?